RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op woensdag 6 september 2023
RB 3788
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
14 aug 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 aug 2023, RB 3788; (Klager/Heineken), https://reclameboek.nl/artikelen/heineken-mag-adverteren-met-claim-dat-zij-100-groene-energie-gebruikt

Heineken mag adverteren met claim dat zij '100% groene energie' gebruikt

RCC 14 augustus 2023, RB 3786; Dossiernr. 2023/00234 (Klager/Heineken) In dit geschil oordeelt de Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) over een klacht die tegen Heineken is ingediend. De uiting waartegen geageerd wordt is de absolute milieuclaim van Heineken dat haar bier voor de Nederlandse markt gebrouwen wordt met “100% groene energie” en “0 Co2-uitstoot”. Klager stelt dat deze claims misleidend zijn, omdat de eigenlijke uitstoot van Heineken verhuld zou zijn door het kopen van Garanties van Oorsprong (hierna: GvO’s). Deze GvO’s kunnen worden gekocht om de oorsprong van duurzaam opgewekte energie te verifiëren. Zij kunnen worden ‘afgeboekt’, waarmee op de uiteindelijke uitstootrapportage mag worden gezegd dat er geen uitstoot heeft plaatsgevonden tijdens de opwekking van de energie. Klager stelt dat Heineken zich met haar claim aan ‘grove oversimplificatie’ schuldig maakt. Ook wordt geklaagd over de claim dat de ‘Co2-uitstoot 0 is’ door gebruik van ‘biogas, zonne- en windenergie’. Heineken stelt dat het systeem van GvO’s niet ter discussie staat. Daarnaast geeft zij aan groene energie te winnen uit twee verschillende productielocaties in Nederland. Zij stelt dat haar claim juist, voldoende onderbouwd en niet misleidend is.

De Commissie geeft aan dat de uiting van Heineken voldoet aan  de eisen van de Code voor Duurzaamheidsreclame. Naast de afbeelding waar de claim in staat, is een kopje toegankelijk waarin wordt uitgelegd hoe Heineken aan haar groene energie komt. De Commissie acht het aannemelijk dat Heineken certificaten heeft waarmee de groene origine van de stroom kan worden bewezen. De claim dat het bier ‘met 100% groene energie wordt gebrouwen’ is niet misleidend. Het gedeelte van de klacht dat zich richt op de uiting dat er geen CO2-uitstoot plaatsvindt is door Heineken niet betwist. Nu de bewijslast ten aanzien van duurzaamheidsclaims naar vaste lijn van de Commissie bij de adverteerder wordt gelegd, moet dit gedeelte van de klachten worden toegewezen. De Commissie oordeelt dat de klacht deels slaagt, waar het gaat om de uiting over CO2-uitstoot. Ten aanzien van de claim dat het brouwproces met groene energie wordt gedreven, faalt de klacht.

2) Naar het oordeel van de Commissie voldoet de claim “gebrouwen met 100% groene energie” aan bovengenoemde vereisten. Direct naast de afbeelding waarin deze claim staat, licht Heineken onder het kopje “Groene energie” toe dat zij ten behoeve van het brouwen van het bier een grote hoeveelheid zonnepanelen heeft geïnstalleerd op de daken van haar brouwerijen, vier windmolens heeft gebouwd en in haar ‘achtertuin’ haar eigen biogas en biogas van Waterschap Aa en Maas gebruikt. De gemiddelde consument kan ermee bekend worden geacht dat energie uit dergelijke hernieuwbare niet-fossiele bronnen als ‘groene energie’ wordt aangeduid. De Commissie acht voldoende aannemelijk geworden dat Heineken voor deze energiebronnen GvO-certificaten beschikbaar heeft, waarmee de afkomst van de door haar gebruikte energie als ‘groen’ kan worden aangetoond en waaruit blijkt dat door Heineken voldoende groene energie wordt opgewekt om de behoefte voor het brouwen voor de Nederlandse markt te dekken. Volgens de vaste lijn van uitspraken van de Commissie en het College van Beroep mag een energieleverancier claimen ‘groene stroom’ te leveren indien zij kan aantonen over GvO’s te beschikken waaruit blijkt dat zij aan het elektriciteitsnet een bepaalde hoeveelheid stroom toevoegt die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen, en wel in een mate die overeenstemt met de hoeveelheid stroom die zij als ‘groen’ aan haar klanten levert (vgl. CvB 3 mei 2023, dossier 2022/00499). Op gelijke wijze mag Heineken claimen dat haar voor de Nederlandse markt bestemde bier wordt gebrouwen “met 100% groene energie”. Deze claim is voldoende specifiek en duidelijk en is door Heineken in voldoende mate onderbouwd. Van het ontbreken van context die de gemiddelde consument nodig heeft om te begrijpen wat de claim inhoudt, is naar het oordeel van de Commissie geen sprake. De klacht dat de claim “gebrouwen met 100% groene energie” misleidend is, wordt op grond van het vorenstaande afgewezen.