RB
RB 3832
9 april 2024
Uitspraak

Reclame over "duurzame" cruisereis is misleidend

 
RB 3830
28 maart 2024
Uitspraak

Google aansprakelijk voor nepadvertenties rond Jort Kelder

 
RB 3831
28 maart 2024
Uitspraak

Verzoek Amazon om openbaarmakingsplicht van advertentieopslag op te schorten afgewezen

 
RB 3832

Reclame over "duurzame" cruisereis is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 mrt 2024, RB 3832; 2024/00059 (Klager tegen adverteerder), https://reclameboek.nl/artikelen/reclame-over-duurzame-cruisereis-is-misleidend

RCC 19 maart 2024, RB 3832; 2024/00059 (Klager tegen adverteerder). In een advertentie in de Volkskrant (uiting 1) en op een website (uiting 2) worden cruisereizen aangeboden die een “duurzame keuze” zouden zijn. De claim wordt echter niet onderbouwd of toegelicht. Klager stelt dat ten opzichte van andere vormen van vakantie cruisevakanties juist schadelijk zijn voor het klimaat en het milieu en verwijst naar diverse bronnen over de uitstoot. De gemiddelde consument zou misleid worden door deze uiting en denken dat het inderdaad een duurzame keuze is en niet milieu- en klimaatschadelijk is. Dit zou misleidend en daarmee in strijd met de artikelen 3.1, 4 en 7 van de Code voor Duurzaamheidsreclame (hierna: CDR) zijn. Adverteerder voert verweer en stelt dat een vakantie in Noorwegen wel duurzaam is. De Commissie oordeelt dat de algemene vermelding dat de reis een “duurzame” keuze is, niet voldoende is. Het begrip ‘duurzaam’ moet ingevuld worden en er moet duidelijk zijn op grond waarvan het begrip gerechtvaardigd wordt. Beide uitingen zijn hierdoor in strijd met artikel 3.1 CDR. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze te adverteren.

RB 3830

Uitspraak ingezonden door Otto Volgenant en Matthijs Kaaks, Boekx Advocaten.

Google aansprakelijk voor nepadvertenties rond Jort Kelder

26 mrt 2024, RB 3830; 200.316.164/01 (Jort Kelder tegen Google), https://reclameboek.nl/artikelen/google-aansprakelijk-voor-nepadvertenties-rond-jort-kelder

Hof Amsterdam 26 maart 2024, IT 4527, IEF 21972, RB 3830; 200.316.164/01 (Jort Kelder tegen Google). Zie primair ook het eerste vonnis in deze zaak: [IEF 20723]. De afgelopen jaren zijn verschillende advertenties verschenen op Google met daarin een afbeelding van Jort Kelder. Het gaat primair om advertenties waarin consumenten verleid worden tot het investeren in bitcoins en andere cryptovaluta. Wanneer consumenten op deze advertenties klikten, kwamen ze vervolgens terecht op “scam-websites”. Kelder voert aan dat Google te weinig heeft gedaan om de nepadvertenties met gebruik van zijn portret en naam te verwijderen. De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was en benadrukte, net zoals in het geval van Twitter [IEF 20722], dat de partij achter de advertenties dient te worden aangesproken. Het hof gaat niet mee in dit oordeel van de rechtbank.

RB 3831

Verzoek Amazon om openbaarmakingsplicht van advertentieopslag op te schorten afgewezen

Rechtspraak (NL/EU) 13 dec 2023, RB 3831; ECLI:EU:T:2023:589 (Europese Commissie tegen Amazon), https://reclameboek.nl/artikelen/verzoek-amazon-om-openbaarmakingsplicht-van-advertentieopslag-op-te-schorten-afgewezen

HvJ EU 27 september 2023, RB 3831; ECLI:EU:T:2023:589 (Europese Commissie tegen Amazon). Bij besluit van 23 april 2023 is Amazon door de Europese Commissie aangemerkt als een zeer groot onlineplatform, wat het de verplichting geeft een repository (opslag) openbaar te maken met gedetailleerde informatie over onlinereclame. Amazon heeft nietigverklaring van die verplichting en voorlopige voorzieningen gevorderd bij het Gerecht EU. Het Gerecht heeft de tenuitvoerlegging van het besluit van de Commissie opgeschort, waartegen de Commissie hoger beroep heeft ingesteld bij het Hof. Het Hof stelt vast dat de Commissie in strijd heeft gehandeld met het beginsel dat de partijen moeten worden gehoord en de gelegenheid is ontzegd om commentaar te leveren op de argumenten die Amazon tijdens de procedure voor het Gerecht naar voren heeft gebracht. Het Hof is het voorts eens met Amazon dat haar fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en de vrijheid van ondernemerschap beperkt, op het eerste gezicht niet kan worden beschouwd als irrelevant en gebrekkig aan ernst, maar acht deze bevindingen niet doorslaggevend. Er moet een belangenafweging gemaakt worden om te oordelen of opschorting gerechtvaardigd kan worden. De door de Uniewetgever verdedigde belangen prevaleren in dit geval boven de materiële belangen van Amazon, met als gevolg dat de belangenafweging doorweegt in het voordeel van de afwijzing van het verzoek tot opschorting.

RB 3829

KLM misleidde consumenten met duurzaamheidsclaims

Rechtspraak (NL/EU) 20 mrt 2024, RB 3829; ECLI:NL:RBAMS:2024:1512 (Fossielvrij tegen KLM), https://reclameboek.nl/artikelen/klm-misleidde-consumenten-met-duurzaamheidsclaims

Rb. Amsterdam 20 maart 2024, RB 3829; ECLI:NL:RBAMS:2024:1512 (Fossielvrij tegen KLM). Stichting Fossielvrij heeft een collectieve actie aangespannen tegen KLM omdat zij vindt dat KLM doet aan greenwashing. Fossielvrij vordert verklaring voor recht dat door KLM gedane reclame-uitingen die suggereren dat vliegen duurzaam kan zijn of worden en CO-2 uitstoot gecompenseerd kan worden, misleidend en onrechtmatig zijn en dat KLM daarmee in strijd handelt met fundamentele rechten en de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Zo maakt KLM milieuclaims die zijn gebaseerd op vage en algemene verklaringen over milieuvoordelen en daarmee misleidt KLM de consument. In andere uitingen schetst KLM een te rooskleurig beeld over de gevolgen van maatregelen zoals Sustainable Aviation Fuels en herbebossing. De rechtbankt wijst de vorderingen toe. 

RB 3828

Reactie op LinkedIn is ongeoorloofde vergelijkende reclame

Nederland 13 sep 2023, RB 3828; ECLI:NL:RBDHA:2023:14032 (Kärcher tegen Gedaagde), https://reclameboek.nl/artikelen/reactie-op-linkedin-is-ongeoorloofde-vergelijkende-reclame

Rb. Den Haag 13 september 2023, IEF 21924; ECLI:NL:RBDHA:2023:14032 (Kärcher tegen gedaagde) KÄRCHER FUTURETECH GMBH (hierna: Kärcher) is een onderneming die zich richt op reinigingstechnologie. Kärcher en gedaagde hebben aan dezelfde aanbestedingsprocedure met de Koninklijke Landmacht als opdrachtgever deelgenomen. Vervolgens heeft de Koninklijke Landmacht via Linkedin bekend gemaakt dat Kärcher de aanbesteding heeft gewonnen. Gedaagde heeft daaronder een reactie (zie citaat) geplaatst waarin kritiek wordt geuit en onder meer staat dat niet is gekeken naar Europese regelgeving en een aantal andere elementen. Kärcher stelt dat hiermee sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame dan wel een onrechtmatige daad. Kärcher vordert een verbod op het doen van soortgelijke uitlatingen op straffe van een dwangsom, een rectificatie en betaling van schadevergoeding door gedaagden. De rechtbank komt tot het oordeel dat de uiting van gedaagde op onderdelen kan worden beschouwd als ongeoorloofde vergelijkende reclame en wijst de vorderingen van Kärcher gedeeltelijk toe.

RB 3826

Melkan moet zinsnede "plantaardige producten" aanpassen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 feb 2024, RB 3826; 2023/00601 (Melkan verse yoghurt verpakkingen), https://reclameboek.nl/artikelen/melkan-moet-zinsnede-plantaardige-producten-aanpassen

RCC 1 januari 2024, RB 3826; 023-00601 (Klager tegen Melkan). In onderhavige zaak acht klager de verpakking van Melkan verse magere yoghurt misleidend wegens vermelding van de tekst “Lekker tot de laatste druppel”. Hiermee zou gesuggereerd worden dat het pak volledig geleegd kan worden, terwijl dit niet mogelijk zou zijn bij een verpakking met dop en er “nog veel procenten restant” in het pak zullen blijven zitten. Bovendien zou de mededeling “(…) de verfijnde smaak van plantaardige producten (…)” op de verpakking onjuist zijn, omdat het een dierlijk product is. Ook zou adverteer niet aan hebben gegeven dat het product langer houdbaar is als deze in de koelkast bewaard wordt, de zogenoemde “kijk-ruik-proef”-tekst. Adverteer geeft aan de zinsnede “van plantaardige producten” te zullen aanpassen en de “kijk-ruik-proef”-tekst toe te voegen, maar betwist dat sprake is van misleiding. Gelet op de vouwinstructie en de bewoording van de tekst oordeelt de Commissie dat in de mededeling “Lekker tot de laatste druppel” niet de suggestie besloten ligt dat de verpakking altijd volledig geleegd kan worden. Er is dus geen sprake van een onjuiste/misleidende mededeling. Ook zouden vermelding van een klavertje en het keurmerk On the Way to PlanetProof op de pak niet leiden tot onjuiste of misleidende informatie. De klacht gericht tegen de vermelding “plantaardige producten” op de verpakking slaagt wel. De Melkan verse yoghurt is geen plantaardig product, waardoor betreffende vermelding in strijd is met artikel 7 lid 1 sub a van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten en zo ook in strijd met artikel van de Nederlandse Reclame Code. Hiervoor is opzet geen vereiste.

RB 3825

Beroep gegrond: Onherroepelijke bestuurlijke boete en overschrijding redelijke termijn

Rechtspraak (NL/EU) 25 jan 2024, RB 3825; ECLI:NL:RBROT:2024:391 (Eiseres tegen de Staat), https://reclameboek.nl/artikelen/beroep-gegrond-onherroepelijke-bestuurlijke-boete-en-overschrijding-redelijke-termijn

Rb. Rotterdam 25 januari 2024, RB 3825; ECLI:NL:RBROT:2024:391 (Eiseres tegen de Staat) In deze zaak heeft de eiseres vier bestuurlijke boetes van €450.000,- opgelegd gekregen door de staatssecretaris, vanwege het overtreden van het reclameverbod zoals vastgelegd in artikel 5 van de Tabaks- en rookwarenwet. Eiseres heeft bezwaar gemaakt tegen deze besluiten, maar de staatssecretaris heeft zijn standpunt gehandhaafd bij alle vier de besluiten. Hierdoor heeft eiseres beroep aangetekend tegen deze besluiten.

RB 3821

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

De AIPPI nodigt u graag uit voor het IE Symposium 2024, dat op woensdag 13 maart 2024 wordt gehouden in het Figi Hotel te Zeist.
De programmacommissie heeft weer een interessant programma samengesteld: In de ochtend worden onder meer lessen en ervaringen uit de eerste 9 maanden van het UPC gedeeld door Margot Kokke en Constant van Nispen. Het onderwerp  “Greenwashing en IE” wordt vervolgens uitgediept door Tobias Cohen Jehoram en Jorn Torenbosch spreekt over “De toekomst van het IE-recht: stilte voor de storm?”. In de middag staan drie levendige sessies op het programma met als onderwerpen “Belang van EOB-uitspraken voor de Nederlandse octrooirechtspraak”, “Territorialiteit in het auteursrecht” en “Reparatie in het merken- en modellenrecht”.
Uiteraard zal ook de winnaar van de VIE-prijs 2024 bekend worden gemaakt. 

RB 3824

Reclame mag niet suggereren alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 jan 2024, RB 3824; 2023/00604 (Klager tegen adverteerder), https://reclameboek.nl/artikelen/reclame-mag-niet-suggereren-alcoholpercentage-op-zich-een-positieve-eigenschap-is

RCC 3 januari 2024, RB 3824;2023/00604 (Klager tegen adverteerder) De bestreden reclame-uiting betreft een gesponsord artikel van STËLZ dat is gepubliceerd op de website van de Volkskrant. In de reclame-uiting staat onder andere: “Hard Seltzer is een verfrissende mixdrank van bruiswater met een veel lager alcoholpercentage dan het gemiddelde mixdrankje en is laag in calorieën”.

RB 3823

IE-diner 2024 - Sprekers en onderwerpen

Aanstaande donderdag is het zover: het zestiende IE-diner, in Hotel Arena. Onder leiding van ceremoniemeester Bernt Hugenholtz maken we ons op voor een mooie avond. De speeches deze avond worden verzorgd door Bas Kist (Chiever), Charissa Koster (DayOne) en Bart Tromp (Brinkhof). Zij vertellen hun verhaal, uiteraard met IE-link. En waar gaan zij het dan over hebben? Onder andere over portretmerken, de DSM richtlijn, maar ook over de cancelcultuur, Katja Schuurman en over De bolle Gogh. Kortom, er is genoeg te bespreken tijdens het IE-diner. 

U kunt zich helaas niet meer inschrijven. Een plekje op de wachtlijst kan nog wel. Mail hiervoor naar info@delex.nl.