RB
RB 3835
17 mei 2024
Artikel

ACM legt Epic Games boete op wegens het onder druk zetten van kinderen

 
RB 3744
7 mei 2024
Artikel

DeLex zoekt juridisch redactioneel stagiair vanaf juni/juli 2024

 
RB 3834
6 mei 2024
Artikel

Seminar Uitingsvrijheid op donderdag 16 mei 2024 - Panel compleet!

 
RB 3835

ACM legt Epic Games boete op wegens het onder druk zetten van kinderen

Epic Games, de ontwikkelaar van het spel Fortnite Battle Royale, heeft het vertrouwen en de belangen van kinderen geschaad door misleidende en agressieve marketingpraktijken toe te passen. Ze gebruikten bijvoorbeeld countdown-timers die niet nauwkeurig waren en adverteerden direct in het spel om kinderen aan te zetten tot aankopen. Dit deed Epic Games door teksten als "Buy now" weer te geven in de online winkel van het spel. De aflopende timer die erbij zou staan, zou een gevoel van schaarste creëeren bij kinderen en hen onder druk zetten. Dit wordt beschouwd als een schending van de professionele zorgvuldigheid, vooral bij het aanbieden van producten aan kinderen. ACM heeft Epic hierdoor een boete opgelegd van 1.125.000 euro en een bindende instructie gegeven om deze praktijken te stoppen. Hiermee benadrukt ACM dat oneerlijke behandeling van kinderen in de digitale wereld ernstig is en streng wordt aangepakt. Epic Games heeft naar aanleiding van dit besluit van de ACM al een paar aanpassingen gedaan aan het spel. Lees hier het volledige sanctiebesluit. 

RB 3744

DeLex zoekt juridisch redactioneel stagiair vanaf juni/juli 2024

Wil jij je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Privacy? 

Kom dan vanaf juni/juli 2024 (precieze datum in overleg) stagelopen bij deLex! DeLex is een juridische uitgeverij gericht op juridische professionals in deze vakgebieden. Zo beheren wij de online databases IE-forum.nl en ITenrecht.nl, geven we een aantal vakbladen uit en verzorgen we congressen en andere opleidingen. 

Tijdens de stage maak je kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij. Je werkt drie maanden nauw samen met de uitgever en andere (web)redacteuren die je de kneepjes van het vak snel bijbrengen. Daarnaast bieden de congressen je de kans om te netwerken en de IE-community te leren kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, instanties en bedrijven.

RB 3834

Seminar Uitingsvrijheid op donderdag 16 mei 2024 - Panel compleet!

Het panel voor deze boeiende en actuele middag is inmiddels compleet, en naast rechtbank- en juridisch verslaggever Saskia Belleman (De Telegraaf) en misdaadverslaggever Wouter Laumans (Het Parool) zal ook Frits van Exter in het hierin plaatsnemen. Hij is voorzitter van de Raad voor de journalistiek en van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, en tevens oud-hoofdredacteur van zowel Trouw als van Vrij Nederland.

Daarnaast zullen advocaten Jens van den Brink (Kennedy Van der Laan), Lotte Oranje (Kennedy Van der Laan), Matthijs Kaaks (Boekx) en Lotte van Schuylenburch (Boekx) hun juridische expertise met u delen.

RB 3833

Boete wegens reclame over 'geneesmiddel' zonder handelsvergunning

Rechtspraak (NL/EU) 11 mrt 2024, RB 3833; ECLI:NL:RBDHA:2024:5663 (Eiser tegen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), https://reclameboek.nl/artikelen/boete-wegens-reclame-over-geneesmiddel-zonder-handelsvergunning

Rb. Den Haag 11 maart 2024, RB 3833, LSR 2238; ECLI:NL:RBDHA:2024:5663 (Eiser tegen minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Op 24 maart 2022 heeft een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een inspectie uitgevoerd op de website van eiser op het voorkomen van zogenaamde medische claims. De toezichthouder heeft bevonden dat eiser het product talbina heeft gepresenteerd als geneesmiddel, en dit heeft aangeboden zonder handelsvergunning. Dit is in strijd met de Geneesmiddelenwet (hierna: Gnw), waardoor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verweerder) hem een bestuurlijke boete van € 3.000,- heeft opgelegd. Daarnaast heeft eiser volgens de toezichthouder tevens reclame gemaakt voor het product zonder te beschikken over de vereiste handelsvergunning, en daarmee ook het reclameverbod overtreden. Op grond daarvan is door verweerder aan eiser een boete van € 3.750,- opgelegd. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn van zes maanden is er een korting van 5% gegeven, zodat de bestuurlijke boete in totaal een hoogte heeft van € 6.412,50. Eiser betwist deze stellingen en stelt dat het optreden tegen zijn berichtgeving in strijd is met zijn recht op godsdienstvrijheid. Het bedrag zou voorts niet in verhouding staan tot de ernst van de beboete gedraging en zijn financiële draagkracht zou onvoldoende meegewogen zijn.

RB 3832

Reclame over "duurzame" cruisereis is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 mrt 2024, RB 3832; 2024/00059 (Klager tegen adverteerder), https://reclameboek.nl/artikelen/reclame-over-duurzame-cruisereis-is-misleidend

RCC 19 maart 2024, RB 3832; 2024/00059 (Klager tegen adverteerder). In een advertentie in de Volkskrant (uiting 1) en op een website (uiting 2) worden cruisereizen aangeboden die een “duurzame keuze” zouden zijn. De claim wordt echter niet onderbouwd of toegelicht. Klager stelt dat ten opzichte van andere vormen van vakantie cruisevakanties juist schadelijk zijn voor het klimaat en het milieu en verwijst naar diverse bronnen over de uitstoot. De gemiddelde consument zou misleid worden door deze uiting en denken dat het inderdaad een duurzame keuze is en niet milieu- en klimaatschadelijk is. Dit zou misleidend en daarmee in strijd met de artikelen 3.1, 4 en 7 van de Code voor Duurzaamheidsreclame (hierna: CDR) zijn. Adverteerder voert verweer en stelt dat een vakantie in Noorwegen wel duurzaam is. De Commissie oordeelt dat de algemene vermelding dat de reis een “duurzame” keuze is, niet voldoende is. Het begrip ‘duurzaam’ moet ingevuld worden en er moet duidelijk zijn op grond waarvan het begrip gerechtvaardigd wordt. Beide uitingen zijn hierdoor in strijd met artikel 3.1 CDR. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze te adverteren.

RB 3830

Uitspraak ingezonden door Otto Volgenant en Matthijs Kaaks, Boekx Advocaten.

Google aansprakelijk voor nepadvertenties rond Jort Kelder

26 mrt 2024, RB 3830; 200.316.164/01 (Jort Kelder tegen Google), https://reclameboek.nl/artikelen/google-aansprakelijk-voor-nepadvertenties-rond-jort-kelder

Hof Amsterdam 26 maart 2024, IT 4527, IEF 21972, RB 3830; 200.316.164/01 (Jort Kelder tegen Google). Zie primair ook het eerste vonnis in deze zaak: [IEF 20723]. De afgelopen jaren zijn verschillende advertenties verschenen op Google met daarin een afbeelding van Jort Kelder. Het gaat primair om advertenties waarin consumenten verleid worden tot het investeren in bitcoins en andere cryptovaluta. Wanneer consumenten op deze advertenties klikten, kwamen ze vervolgens terecht op “scam-websites”. Kelder voert aan dat Google te weinig heeft gedaan om de nepadvertenties met gebruik van zijn portret en naam te verwijderen. De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was en benadrukte, net zoals in het geval van Twitter [IEF 20722], dat de partij achter de advertenties dient te worden aangesproken. Het hof gaat niet mee in dit oordeel van de rechtbank.

RB 3831

Verzoek Amazon om openbaarmakingsplicht van advertentieopslag op te schorten afgewezen

Rechtspraak (NL/EU) 13 dec 2023, RB 3831; ECLI:EU:T:2023:589 (Europese Commissie tegen Amazon), https://reclameboek.nl/artikelen/verzoek-amazon-om-openbaarmakingsplicht-van-advertentieopslag-op-te-schorten-afgewezen

HvJ EU 27 september 2023, RB 3831; ECLI:EU:T:2023:589 (Europese Commissie tegen Amazon). Bij besluit van 23 april 2023 is Amazon door de Europese Commissie aangemerkt als een zeer groot onlineplatform, wat het de verplichting geeft een repository (opslag) openbaar te maken met gedetailleerde informatie over onlinereclame. Amazon heeft nietigverklaring van die verplichting en voorlopige voorzieningen gevorderd bij het Gerecht EU. Het Gerecht heeft de tenuitvoerlegging van het besluit van de Commissie opgeschort, waartegen de Commissie hoger beroep heeft ingesteld bij het Hof. Het Hof stelt vast dat de Commissie in strijd heeft gehandeld met het beginsel dat de partijen moeten worden gehoord en de gelegenheid is ontzegd om commentaar te leveren op de argumenten die Amazon tijdens de procedure voor het Gerecht naar voren heeft gebracht. Het Hof is het voorts eens met Amazon dat haar fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en de vrijheid van ondernemerschap beperkt, op het eerste gezicht niet kan worden beschouwd als irrelevant en gebrekkig aan ernst, maar acht deze bevindingen niet doorslaggevend. Er moet een belangenafweging gemaakt worden om te oordelen of opschorting gerechtvaardigd kan worden. De door de Uniewetgever verdedigde belangen prevaleren in dit geval boven de materiële belangen van Amazon, met als gevolg dat de belangenafweging doorweegt in het voordeel van de afwijzing van het verzoek tot opschorting.

RB 3829

KLM misleidde consumenten met duurzaamheidsclaims

Rechtspraak (NL/EU) 20 mrt 2024, RB 3829; ECLI:NL:RBAMS:2024:1512 (Fossielvrij tegen KLM), https://reclameboek.nl/artikelen/klm-misleidde-consumenten-met-duurzaamheidsclaims

Rb. Amsterdam 20 maart 2024, RB 3829; ECLI:NL:RBAMS:2024:1512 (Fossielvrij tegen KLM). Stichting Fossielvrij heeft een collectieve actie aangespannen tegen KLM omdat zij vindt dat KLM doet aan greenwashing. Fossielvrij vordert verklaring voor recht dat door KLM gedane reclame-uitingen die suggereren dat vliegen duurzaam kan zijn of worden en CO-2 uitstoot gecompenseerd kan worden, misleidend en onrechtmatig zijn en dat KLM daarmee in strijd handelt met fundamentele rechten en de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Zo maakt KLM milieuclaims die zijn gebaseerd op vage en algemene verklaringen over milieuvoordelen en daarmee misleidt KLM de consument. In andere uitingen schetst KLM een te rooskleurig beeld over de gevolgen van maatregelen zoals Sustainable Aviation Fuels en herbebossing. De rechtbankt wijst de vorderingen toe. 

RB 3828

Reactie op LinkedIn is ongeoorloofde vergelijkende reclame

Nederland 13 sep 2023, RB 3828; ECLI:NL:RBDHA:2023:14032 (Kärcher tegen Gedaagde), https://reclameboek.nl/artikelen/reactie-op-linkedin-is-ongeoorloofde-vergelijkende-reclame

Rb. Den Haag 13 september 2023, IEF 21924; ECLI:NL:RBDHA:2023:14032 (Kärcher tegen gedaagde) KÄRCHER FUTURETECH GMBH (hierna: Kärcher) is een onderneming die zich richt op reinigingstechnologie. Kärcher en gedaagde hebben aan dezelfde aanbestedingsprocedure met de Koninklijke Landmacht als opdrachtgever deelgenomen. Vervolgens heeft de Koninklijke Landmacht via Linkedin bekend gemaakt dat Kärcher de aanbesteding heeft gewonnen. Gedaagde heeft daaronder een reactie (zie citaat) geplaatst waarin kritiek wordt geuit en onder meer staat dat niet is gekeken naar Europese regelgeving en een aantal andere elementen. Kärcher stelt dat hiermee sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame dan wel een onrechtmatige daad. Kärcher vordert een verbod op het doen van soortgelijke uitlatingen op straffe van een dwangsom, een rectificatie en betaling van schadevergoeding door gedaagden. De rechtbank komt tot het oordeel dat de uiting van gedaagde op onderdelen kan worden beschouwd als ongeoorloofde vergelijkende reclame en wijst de vorderingen van Kärcher gedeeltelijk toe.

RB 3826

Melkan moet zinsnede "plantaardige producten" aanpassen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 feb 2024, RB 3826; 2023/00601 (Melkan verse yoghurt verpakkingen), https://reclameboek.nl/artikelen/melkan-moet-zinsnede-plantaardige-producten-aanpassen

RCC 1 januari 2024, RB 3826; 023-00601 (Klager tegen Melkan). In onderhavige zaak acht klager de verpakking van Melkan verse magere yoghurt misleidend wegens vermelding van de tekst “Lekker tot de laatste druppel”. Hiermee zou gesuggereerd worden dat het pak volledig geleegd kan worden, terwijl dit niet mogelijk zou zijn bij een verpakking met dop en er “nog veel procenten restant” in het pak zullen blijven zitten. Bovendien zou de mededeling “(…) de verfijnde smaak van plantaardige producten (…)” op de verpakking onjuist zijn, omdat het een dierlijk product is. Ook zou adverteer niet aan hebben gegeven dat het product langer houdbaar is als deze in de koelkast bewaard wordt, de zogenoemde “kijk-ruik-proef”-tekst. Adverteer geeft aan de zinsnede “van plantaardige producten” te zullen aanpassen en de “kijk-ruik-proef”-tekst toe te voegen, maar betwist dat sprake is van misleiding. Gelet op de vouwinstructie en de bewoording van de tekst oordeelt de Commissie dat in de mededeling “Lekker tot de laatste druppel” niet de suggestie besloten ligt dat de verpakking altijd volledig geleegd kan worden. Er is dus geen sprake van een onjuiste/misleidende mededeling. Ook zouden vermelding van een klavertje en het keurmerk On the Way to PlanetProof op de pak niet leiden tot onjuiste of misleidende informatie. De klacht gericht tegen de vermelding “plantaardige producten” op de verpakking slaagt wel. De Melkan verse yoghurt is geen plantaardig product, waardoor betreffende vermelding in strijd is met artikel 7 lid 1 sub a van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten en zo ook in strijd met artikel van de Nederlandse Reclame Code. Hiervoor is opzet geen vereiste.