RB
Gepubliceerd op woensdag 22 maart 2023
RB 3749
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
1 mrt 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 mrt 2023, RB 3749; (Klager tegen Pathé Thuis), https://reclameboek.nl/artikelen/afzender-handelt-in-strijd-met-het-bepaalde-in-artikel-5-1-code-e-mail

Afzender handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5.1 Code e-mail

RCC 1 maart 2023, RB 3749; dossiernr. 2023/00005 (Klager tegen Pathé Thuis) De klacht gaat over de afmeldmogelijkheid voor nieuwsbrieven van Pathé Thuis. De klager vindt dat deze niet eenvoudig genoeg is, terwijl Pathé Thuis dit betwist en verschillende afmeldmogelijkheden noemt. De voorzitter van de klachtencommissie oordeelt dat de afmeldlink in de nieuwsbrief te omslachtig is omdat men moest inloggen op een persoonlijk account. Hierdoor voldoet Pathé Thuis niet aan de eis van een eenvoudige afmeldmogelijkheid volgens artikel 5.1 van de Code E-mail. Pathé Thuis moet maatregelen nemen om alsnog aan deze eis te voldoen. Pathé Thuis is bezig met een overstap naar een nieuw CRM-systeem waarbij het ook mogelijk zal zijn om zonder login de e-mailvoorkeuren aan te passen en zich af te melden voor de nieuwsbrief.

2. Vaststaat dat de afmeldlink in de nieuwsbrief doorlinkte naar een webpagina waarop men in een persoonlijk account diende in te loggen teneinde zich voor verdere reclame via e-mail van afzender af te melden. De voorzitter begrijpt dat dit laatste inhoudt dat men zijn e-mail voorkeuren in het account moet wijzigen. De voorzitter laat in het midden of klager over de daarvoor noodzakelijke inloggegevens beschikte. Immers, een wijze van afmelden waarbij van de geadresseerde wordt gevergd dat deze inlogt op een persoonlijk account teneinde daar bepaalde voorkeuren te wijzigen, dient te omslachtig te worden geacht om te kunnen spreken van een eenvoudige afmeldmogelijkheid in de zin van artikel 5.1 Code e-mail. Verwezen wordt naar de gelijkluidende beslissing in dossier 2017/00389 waarin om vergelijkbare redenen is geoordeeld dat werd gehandeld in strijd met artikel 5.1 Code e-mail.

3. Ook de overige door afzender genoemde afmeldmogelijkheden voldoen niet van de eis van artikel 5.1 Code e-mail. Waar niet is gesteld of gebleken dat bedoelde alternatieve afmeldmogelijkheden als zodanig herkenbaar waren in de bewuste nieuwsbrief, dan wel ergens na doorlinken via de afmeldlink stonden vermeld, hebben die mogelijkheden immers gemeen dat klager zelf daarnaar op zoek moest gaan of contact moest opnemen met afzender. Daarmee werd niet voorzien in een rechtstreekse, gemakkelijke afmeldmogelijkheid vanuit de e-mail zelf (via een muisklik), zoals de bedoeling van artikel 5.1 Code e-mail is. Dat die andere afmeldmogelijkheden volgens afzender effectief zijn en het langs die weg door klager uitgeoefende recht van verzet binnen een dag is geeffectueerd, doet voor de toepassing van artikel 5.1 Code e-mail niet ter zake. De voorzitter oordeelt op grond van het voorgaande dat afzender niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 5.1 Code e-mail. Afzender zal maatregelen dienen te nemen teneinde te bewerkstelligen dat in reclame via e-mail alsnog in een afmeldmogelijkheid wordt voorzien die voldoet aan de eisen van dat artikel. In verband met het laatste neemt de voorzitter nota van de mededeling van afzender dat zij bezig is met de voorbereiding van een overstap naar een ander CRM-systeem, dat het mogelijk zal maken om zonder login de e-mailvoorkeuren aan te passen én zich af te melden voor de nieuwsbrief. Gelet hierop zal de aanbeveling om niet meer in strijd met het bepaalde in artikel 5.1 Code e-mail te handelen, worden gedaan voor zover nog nodig. De voorzitter beslist daarom als volgt.