RB

Berichten Warenwet  

RB 3790

Aanprijzing paardengeneesmiddel

Rechtspraak (NL/EU) 13 sep 2023, RB 3790; ECLI:NL:RBROT:2023:8733 (Eiseres tegen minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), https://reclameboek.nl/artikelen/aanprijzing-paardengeneesmiddel

Rechtbank Rotterdam 13 september 2023, RB 3790; LSR 2210 ECLI:NL:RBROT:2023:8733 (Eiseres tegen minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Eiseres is een boete opgelegd wegens overtreding van de Wet dieren. Deze boete is opgelegd naar aanleiding van een rapport door een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wegens medische claims op website van eiseres. Op de website wordt een middel gepromoot voor behandeling en preventie van rotstraal bij paarden, waardoor dit aan te merken is als een geneesmiddel. Hier was echter niet de benodigde vergunning voor verleend aan eiseres.

RB 2377

Boetes overtredingen Warenwet omhoog naar € 810.000

Warenwet, Kamerstukken II 2014-2015, 33 775, nr. 19
De boetes voor overtredingen van de Warenwet gaan omhoog van een maximum van € 4.500 naar maximaal € 810.000. Foodwatch:  "Het initiële voorstel tot wijziging van de Warenwet van minister Schippers bevatte een voorstel voor de verhoging van de boetes voor overtredingen van de Warenwet tot € 81.000. Dankzij een wetswijziging die werd ingediend door PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers werd een verhoging tot het tienvoudige daarvan mogelijk gemaakt: 810.000 euro.

Wat vindt foodwatch?
Foodwatch wil dat de overheid er alles aan doet om fraude in de voedselsector te voorkomen en daarmee jouw gezondheid en recht op informatie beschermt. Ook kan op die manier het beschadigde consumentenvertrouwen hersteld worden. Daarom pleiten we al jaren voor meer transparantie, ketenverantwoordelijkheid, betere handhaving en hogere boetes en straffen. Op die laatste eis zijn nu stappen gezet. Ook zijn er afgelopen jaar ambities geformuleerd voor een hardere aanpak van voedselfraude op Europees niveau.

Het verhogen van de boetes is volgens foodwatch een stap in de goeie richting, maar de vele schandalen die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen illustreren dat voedselfraude een grootschalig probleem betreft. Om risico’s voor de volksgezondheid uit te kunnen sluiten is foodwatch dan ook van mening dat het tijd is om van een reactief systeem naar een preventief systeem van fraudebestrijding om te schakelen."

Lees hier het bericht van Foodwatch.

RB 2343

Tijdelijk warenwetbesluit staat reclame e-sigaret toe

RCC 23 februari 2015, RB 2343 (Zensations e-sigaret) zie dossier a en dossier b
E-sigaret. Het betreft een televisiereclame met tag-on voor de electronische sigaret “ZenSations”. In de hoofdcommercial zegt de voice-over: “Dit is Tony, hij houdt van het leven. Daar neemt hij liever geen risico’s mee. Roken is dodelijk. Gebruik ZenSations”. Elke vorm van “rookreclame” is verboden. Klager vindt het schokkend om te worden geconfronteerd met de vraag van zijn dochter, of roken lekker is. Klager acht de reclame ongepast en misleidend.

 

De Commissie begrijpt uit de nadere informatie van adverteerder dat de vloeistoffen, gebruikt voor de ZenSations e-sigaret, “do not contain any tobacco extracts or other flavouring materials derived from tobacco apart from pure nicotine from natural sources (tobacco)”. In zoverre is er sprake van een ingrediënt dat zijn oorsprong vindt in de tabaksplant. Dat betekent echter nog niet dat voornoemde e-sigaret moet worden aangemerkt als een product dat, al is het slechts ten dele, uit tabak bestaat als bedoeld in artikel 1 onder a van de Tabakswet. Noch uit deze bepaling, noch uit de Memorie van Toelichting daarbij, valt duidelijk op te maken dat zuivere nicotine ook als tabak moet worden aangemerkt.

Nu de ZenSations e-sigaret geen tabaksproduct in de zin van de wet is, is de bestreden uiting niet in strijd met artikel 5 lid 1 van de Tabakswet.

Ten overvloede overweegt de Commissie het volgende.

Op 1 februari 2015 is het in de tussenbeslissing genoemde Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret in werking getreden. Ingevolge artikel 1 onder b van dit besluit wordt onder een elektronische sigaret verstaan:

“een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van nicotinehoudende damp via een mondstuk, of een onderdeel van dat product, waaronder een patroon, een reservoir en het apparaat zonder patroon of reservoir”. Naar het oordeel van de Commissie valt de ZenSations e-sigaret onder deze definitie.

Artikel 9 lid 1 van voornoemd warenwetbesluit luidt, voor zover hier van belang:

“Het is een ieder verboden om in de uitoefening van beroep of bedrijf een elektronische sigaret (..) aan te prijzen via enig op het publiek gericht reclamemedium anders dan met gebruikmaking van de waarschuwing, genoemd in artikel 8, eerste lid”. Deze waarschuwing luidt:

“Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers”.

De Commissie stelt vast dat het ingevolge voornoemde bepalingen van het Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret met ingang van 1 februari 2015 is toegestaan om reclame te maken voor de (nicotine-houdende) elektronische sigaret, mits voornoemde waarschuwing wordt gebruikt, een en ander ongeacht de beantwoording van de vraag of de bewuste nicotine al dan niet afkomstig is van de tabaksplant.

De wetgever heeft kennelijk, door middel van voornoemd besluit, voorlopig de mogelijkheid willen bieden om reclame te maken voor een elektronische sigaret.

De bestreden uiting is niet voorzien van voornoemde waarschuwing. Dat betekent echter niet dat de uiting om die reden ontoelaatbaar is. De bepaling betreffende de waarschuwing geldt pas vanaf 1 februari 2015, terwijl de onderhavige klacht dateert van 22 november 2014. Op dat moment was er nog geen regelgeving betreffende elektronische sigaretten van kracht.

Klager heeft gesteld dat “elke vorm van rookreclame is verboden” en dat hij het een ongepaste en misleidende reclame vindt. Deze stellingen maken bovenstaand oordeel niet anders.
RB 797

nieuwe-etiketten.nl online

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) bericht dat www.nieuwe-etiketten.nl online is gegaan. Deze site informeert (vooral consumenten) over de nieuwe indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Op 16 december 2008 keurde het europees parlement verordening 1272/2008/EG betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 goed. Deze verordening zet Globally Harmonised System (GHS) om in Europees recht.

Wanneer krijgen consumenten ermee te maken?
De invoering gaat gefaseerd. Etiketteren volgens het nieuwe systeem is vanaf 2009 toegestaan, maar nog niet verplicht. Maar op 1 juni 2015 moeten alle nieuw gefabriceerde producten (huishoudchemicaliën) voorzien zijn van de nieuwe etiketten. Producten die op deze datum de oude etiketten hebben, mogen dan nog wel twee jaar worden verkocht.

Kent u alle nieuwe etiketten al? 
Lees verder voor de "oplossing" en vergelijking met oude symbolen

Vooral vernieuwend het symbool voor "houder onder druk" en "lange termijn gezondheidsschadelijk". Daarbij wordt het zwarte kruis vervangen door een uitroepteken.

RB 750

nVWA: Eindrapportage wild en wildproducten 2010

 

 

 

Uit eerdere monitoringsonderzoeken van de nVWA bleek dat wild en wildproducten soms niet juist zijn aangeduid omdat hierin vlees van andere diersoorten is verwerkt terwijl dit niet uit de aanduiding blijkt. Hiermee is de aanduiding misleidend met betrekking tot de werkelijke aard van het product. Op basis van de Warenwetregeling Etikettering van Levensmiddelen kan hiertegen worden opgetreden.

Lees het hele document: Eindrapportage wild en wildproducten 2010 en hier (link)
VWA Inspectieresultaat | 24-03-2011 | Adobe Acrobat Document, 162 kB

  • 1 - 5 van 5