RB
DOSSIERS
Alle dossiers

kansspelen  

RB 3488

Televisiecommercial Nationale Postcode Loterij in strijd met artikel 7 NRC

toezichthouder 3 feb 2021, RB 3488; (Commissie tegen Nationale Postcode Loterij), https://reclameboek.nl/artikelen/televisiecommercial-nationale-postcode-loterij-in-strijd-met-artikel-7-nrc

SCR 3 februari 2021, RB 3488; 2020/00485 - CVB (Commissie tegen Nationale Postcode Loterij) De klacht richt zich tegen een televisiecommercial en bijbehorende tag-on van de Nationale Postcode Loterij (NPL) in het kader van ‘Miljoenenjacht’. Volgens de klacht is de tekst die daarbij geheel onderaan staat, door de geringe lettergrootte ervan en de verspringende achtergrond onvoldoende leesbaar. Naar het oordeel van de Commissie is de toelichting op het aanbod voldoende leesbaar en wordt de consument voldoende attent gemaakt op het feit dat men na de gratis periode tegen betaling verder gaat meespelen in de postcodeloterij. Appellant wenst dat de Commissie opnieuw uitspraak doet om een duidelijke omschrijving te geven van wat wordt verstaan onder een televisiebeeldscherm van gemiddelde grootte, respectievelijk een gebruikelijk te achten kijkafstand en hoe lang de tekst in de hoofdspot en de tag-on in beeld behoort te staan. NPL voert het verweer dat de bestreden beslissing in lijn is met de uitspraken van de Commissie. Volgens het College is sprake van het op een onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie die de consument nodig heeft om een besluit te nemen over een transactie. Het College van Beroep acht de bestreden televisiecommercial daarom in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt NPL aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. 

RB 3398

Staatsloterij moet aankoopbedrag loten terugbetalen

Nederland 7 apr 2020, RB 3398; ECLI:NL:GHSHE:2020:1199 (Deelnemer tegen Staatsloterij), https://reclameboek.nl/artikelen/staatsloterij-moet-aankoopbedrag-loten-terugbetalen

Hof ’s-Hertogenbosch 7 april 2020, RB 3398; ECLI:NL:GHSHE:2020:1199 (Deelnemer tegen Staatsloterij) De Hoge Raad besliste in januari 2015 dat de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2008 misleidende mededelingen heeft gedaan over winkansen. Volgens de Hoge Raad is het aannemelijk dat een groot deel van de consumenten geen loten zou hebben gekocht als de Staatsloterij wel juiste mededelingen had gedaan. Eiser had ook in deze periode loten gekocht van de Staatsloterij. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad begon hij een zaak tegen de Staatsloterij om het aankoopbedrag van zijn loten uit die periode terug te krijgen. Zie [RB 2315]. De rechtbank Limburg gaf de man geen gelijk. Er was volgens de rechtbank geen sprake van een causaal verband tussen de misleidende mededelingen en het wel of niet kopen van loten. Zie [RB 3138].

Eiser onderbouwde zijn vordering in hoger beroep onder andere met het argument dat als de Staatsloterij hem wel de juiste informatie had gegeven, hij geen loten had gekocht. Volgens het hof is dat aannemelijk dat eiser de loten niet gekocht zou hebben als de Staatsloterij geen misleidende mededelingen zou hebben gedaan. De Staatsloterij is aansprakelijk voor de kosten van de loten die als gevolg van de misleidende mededelingen werden gekocht.

RB 3133

Wat BankGiro Loterij bedoelt met "voorrang" is niet duidelijk voor gemiddelde consument

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 apr 2018, RB 3133; (Bankgiroloterij), https://reclameboek.nl/artikelen/wat-bankgiro-loterij-bedoelt-met-voorrang-is-niet-duidelijk-voor-gemiddelde-consument

RCC 19 april 2018, RB 3133; Dossiernr. 2018/00137 (Bankgiroloterij) Aanbeveling (Bijzondere Reclamecode). De uiting betreft een e-mail van de BankGiro Loterij met onder meer de tekst: “Maak nú al kans op de hoge bedragen! Meneer of mevrouw, u heeft voorrang!”, “Beste meneer of mevrouw, Goed nieuws: u krijgt een voorkeursbehandeling! U bent namelijk geselecteerd om nu al kans te maken op een geldbedrag tot wel € 25.000,-! Donderdag krijgt de rest van Nederland via post deze mogelijkheid. Gebruik uw voorrang nú. Ga meespelen met de BankGiro Loterij via de Gouden Code 5680-8GL827493, voordat deze grote bedragen door andere geluksvogels worden gewonnen […]”. De klacht: Door de tekst wordt de indruk gewekt dat "wie eerst komt, eerst maalt" en daardoor een grotere kans heeft op het winnen van een prijs. Klager maakt hier bezwaar tegen, omdat in een loterij iedereen dezelfde kans op een prijs zou moeten hebben, aldus klager. Hij acht de uiting niet eerlijk en daardoor in strijd met artikel 3a van de Reclamecode voor Kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de wet op de Kansspelen (RVK) 2015.

RB 3128

Blanco envelop met vermelding “Herinnering” van loterij is niet herkenbaar als reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 apr 2018, RB 3128; Dossiernr. 2018/00036/A-CVB (Nationale Postcode Loterij), https://reclameboek.nl/artikelen/blanco-envelop-met-vermelding-herinnering-van-loterij-is-niet-herkenbaar-als-reclame

CVB RCC 5 april 2018, RB 3128; Dossiernr. 2018/00036/A-CVB (Nationale Postcode Loterij). CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling). De uiting: Het betreft een aan klager persoonlijk gerichte geadresseerde mailing van de Nationale Postcode Loterij (hierna ook: NPL). Op de verder blanco voorzijde van de envelop staat onder het venster in zwarte letters: “ - HERINNERING - “. In de rechterbovenhoek staat: “PostNL Port Betaald”. Op de achterzijde staat op de flap in kleine zwarte letters: “Nationale Postcode Loterij, Postbus 7777, 1070 KP Amsterdam”. Onderaan op de achterzijde staat het logo van adverteerder in zwart-wit. De klacht: Klager meent dat de uiting de indruk wekt dat het een brief aan geadresseerde (in dit geval klager persoonlijk) is van een deurwaarder of belangrijke andere dienst omdat men vergeten is te betalen. Adverteerder maakt volgens klager misbruik van het feit dat dergelijke brieven veelal ‘discreet’ volledig blanco zijn om ervoor te zorgen dat men deze opent en niet direct bij het oud papier gooit. Klager acht de uiting verder in strijd is met de goede smaak en misleidend.

RB 3108

Trouwe klant maakt slechts een kans om 'verzendklare' Philips TV te ontvangen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 feb 2018, RB 3108; Dossiernr. 2018/00041 (Philips TV verzendklaar), https://reclameboek.nl/artikelen/trouwe-klant-maakt-slechts-een-kans-om-verzendklare-philips-tv-te-ontvangen

RCC 14 februari 2018, RB 3108; Dossiernr. 2018/00041 (Philips TV verzendklaar) Aanbeveling. Kansspel. Het betreft de uit verschillende onderdelen bestaande mailing van Klingel, in het bijzonder de aan klager gerichte brief met daarin de mededeling: “Voor een trouwe klant met code 99 170/1L2 staat een pakket met een schitterende Philips TV met LED Ambilight verzendklaar!*”. De klacht Omdat klager de genoemde code had, heeft hij telefonisch contact opgenomen met Klingel. Daarbij werd hem meegedeeld dat hij uit de voorwaarden kan afleiden dat het slechts om een kans op een tv gaat. Volgens klager wordt dit niet duidelijk uit de verderop in de folder staande voorwaarden die luiden: “*Alleen in combinatie met een bestelling. Minimale bestelwaarde: € 20,-. Zolang de voorraad strekt.” Klager vindt de uiting daarom misleidend.

RB 3101

"Alstublieft uw €120,- shoptegoed" wekt onjuiste verwachtingen en beweegt geadresseerde tot openen envelop

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 jan 2018, RB 3101; Dossiernr. 2017/00836 (VriendenLoterij €120,- shoptegoed), https://reclameboek.nl/artikelen/alstublieft-uw-120-shoptegoed-wekt-onjuiste-verwachtingen-en-beweegt-geadresseerde-tot-openen-envel

RCC 25 januari 2018, RB 3101; Dossiernr. 2017/00836 (VriendenLoterij €120,- shoptegoed) Aanbeveling. Kansspel. Het betreft een aan klaagster geadresseerde mailing van de VriendenLoterij (hierna ook: VL), bestaande uit een vensterenvelop met daarin een brief, een aanmeldbon en een retourenvelop. De klacht Aan de voorzijde van de envelop wordt gesteld dat klaagster, die overigens geen deelnemer is aan de VriendenLoterij, € 120,- shoptegoed krijgt. Een verplichting wordt daarbij niet genoemd. Na het openen van de envelop blijkt dat klaagster een shoptegoed “tot” € 120,- kan krijgen, indien zij meespeelt met de VriendenLoterij. Klaagster vindt de uiting misleidend.

RB 3062

HvJ EU: Bij nationale bepalingen die strafrechtelijke sancties inhouden maar geen technisch voorschrift zijn geldt mededelingsplicht

EU 20 dec 2017, RB 3062; C-255/16 (Anklagemyndigheden tegen Falbert), https://reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-bij-nationale-bepalingen-die-strafrechtelijke-sancties-inhouden-maar-geen-technisch-voorschri

HvJ EU 20 december 2017, IEFbe 2442; IT 2447; RB 3062; ECLI:EU:C:2017:983; C-255/16 (Falbert). Reclamerecht. Kansspelen. Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften. 

Artikel 1 van [InfoSoc-richtlijn 98/34/EG], moet aldus worden uitgelegd dat een bepaling van nationaal recht zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij strafrechtelijke sancties worden gesteld op het zonder vergunning aanbieden van kansspelen, loterijen of weddenschappen op het nationale grondgebied, geen technisch voorschrift in de zin van die bepaling is, dat moet worden meegedeeld op grond van artikel 8, lid 1, van die richtlijn. Daarentegen moet een nationale bepaling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij strafrechtelijke sancties worden gesteld op het maken van reclame voor kansspelen, loterijen of weddenschappen waarvoor geen vergunning is afgegeven, wél als technisch voorschrift in de zin van deze bepaling worden aangemerkt, zodat het op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 98/34 moet worden meegedeeld, voor zover uit de ontstaansgeschiedenis van die nationale bepaling duidelijk blijkt dat deze tot voorwerp en doel had een reeds bestaand reclameverbod uit te breiden tot diensten van onlinekansspelen. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit daadwerkelijk het geval is.

 

RB 3035

Vragen aan HvJEU over het verbod om in een lidstaat kansspelen via internet aan te bieden

Rechtspraak (NL/EU) 16 mrt 2017, RB 3035; C-166/17 (Sportingbet), https://reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvjeu-over-het-verbod-om-in-een-lidstaat-kansspelen-via-internet-aan-te-bieden

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 16 maart 2017, IT&R 2412; RB 3035; IEFbe 2406; C-166/17 (Sportingbet). Kansspelen. Internet. Via MinBuZa: In het aangehaalde arrest in zaak C-42/07 heeft het Hof geoordeeld dat artikel 49 EG niet in de weg staat aan een regeling van een lidstaat als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die marktdeelnemers als Bwin International Ltd die in andere lidstaten zijn gevestigd, waar zij rechtmatig soortgelijke diensten verrichten, verbiedt om via het internet kansspelen aan te bieden op het grondgebied van deze lidstaat. Dat arrest is gewezen op een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van de artikelen 43, 49 en 56 EG. In casu betoogt een van de verwerende partijen echter dat de onderhavige zaak niet alleen die verdragsbepalingen betreft, maar ook de artikelen 2, 3, 23, 30, 31, 46, 55, 59, 66, 86, 106 en 107. Aangezien de Supremo Tribunal de Justiça in laatste aanleg uitspraak moet doen en bij twijfel verplicht is een verzoek om een prejudiciële beslissing te doen, opdat aldus een duidelijk oordeel kan worden gevormd aan de hand van de benodigde toelichting, verzoekt deze rechterlijke instantie het Hof om een beslissing over de hierboven weergegeven prejudiciële vragen, zoals toegelicht in het verzoek van de verwerende partijen. 

RB 2978

E-mail Staatsloterij '30 jaar zorgeloos genieten' wekt verkeerde indruk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 sep 2017, RB 2978; (Straatje staatsloten), https://reclameboek.nl/artikelen/e-mail-staatsloterij-30-jaar-zorgeloos-genieten-wekt-verkeerde-indruk

RCC 6 september 2017, RB 2978; dossiernr. 2017/00532 (Straatje staatsloten) Aanbeveling. De uiting: Het betreft een aan klager geadresseerde mailing over de “Staatsloterij”, in de uiting aangeduid als “Een spel van “Nederlandse loterij”. In de uiting, waarin zich een antwoordkaart bevindt, staat boven de afbeelding van een man in ligstoel onder een strooien parasol, met naast zich een cocktail: “30 JAAR LANG ZORGELOOS GENIETEN”. Op de pagina’s 2 en 3 van de uiting staat onder meer: “Hoofdprijs elke maand € 10.000,- 30 jaar lang” De klacht: Gesuggereerd wordt dat men met een “Straatje” 30 jaar lang € 10.000,- per maand kan winnen. In werkelijkheid is dit 30 jaar lang € 2.000,- per maand, namelijk 1/5 deel van de hoofdprijs. Ter verdere onderbouwing van zijn klacht verwijst klager naar de inhoud van de door hem overgelegde e-mails aan en van (de klantenservice van) de Staatsloterij. Klager stelt hierin onder meer dat indien hij de antwoordkaart instuurt, nergens is aangegeven dat “de te winnen hoofdprijs dan 1/5 deel is” en ook in de “actievoorwaarden voor de ‘kans op 100 gratis 1 juli loten’” niet is vermeld dat een Straatje kans geeft op 1/5 deel van de hoofdprijs. 

RB 2890

Nationale Postcode Loterij wekt onjuiste verwachtingen op met HEMA-cadeaukaart

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 jun 2017, RB 2890; Dossiernr. 2017/00013 - CVB (HEMA-cadeaukaart ), https://reclameboek.nl/artikelen/nationale-postcode-loterij-wekt-onjuiste-verwachtingen-op-met-hema-cadeaukaart

CVB 9 juni 2017 RB 2890; Dossiernr. 2017/00013 - CVB (HEMA-cadeaukaart) College bevestigt aanbeveling in strijd met art. 5 NRC. Vertrouwen in reclame. Misleiding. Ontbrekende informatie. Uiting: het betreft een e-mail van de NPL van 2 januari 2017 met als onderwerp “Er ligt een HEMA-cadeaukaart voor u klaar, meneer .. (achternaam klager)”. In het tekstgedeelte staat, onder andere: “Beste meneer (achternaam klager), gisteravond viel de PostcodeKanjer van 49,9 miljoen euro in Den Haag. (…) Als deelnemer maakt u natuurlijk kans op alle prijzen en die kans wordt nog groter met een extra lot! Alleen in januari 1e maand GRATIS meespelen, HEMA-cadeaukaart t.w.v. 15 euro, 257,8 miljoen euro aan prijzen in 2017”. Naast deze opsomming is een HEMA-cadeaukaart van 15 euro afgebeeld. Klacht: Klager ziet in zijn inbox een aan hem gerichte e-mail met de tekst “Er ligt een HEMA-cadeaukaart voor u klaar, meneer (achternaam klager)”. Klager dacht een prijs in de vorm van een HEMA-cadeaukaart te hebben gewonnen. Na het openen van de e-mail, leest klager daarin verderop dat eerst een (extra) lot gekocht moet worden. Klager vindt de uiting erg misleidend, te meer omdat klager de e-mail een dag na de trekking ontving.